Απάντηση της ΕΑΘ στον Όμιλο μας

Σε συνέχεια του αιτήματος μας αναφορικά με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Sportboats, λάβαμε την ακόλουθη απάντηση από την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας.

ΠΡΟΣ τον ΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ
Θέμα: Πιστοποιητικά σκαφών Πανελληνίου Κυπέλλου SPORTBOAT 2022.

Απαντώντας στο αίτημά σας σχετικά με την συμμετοχή στο Πανελλήνιο Κύπελλο

Sportboat σκαφών με πιστοποιητικό ORC Club, σας ενημερώνουμε ότι αυτό είναι δυνα-
τόν υπό την προϋπόθεση ότι τα σκάφη αυτά είναι πλήρως καταμετρημένα, σύμφωνα και

με τον κανονισμό της κλάσης ORC Sportboat

(βλ. παρ. 3 https://orc.org/rules/ORC%20Sportboat%20Class%20Rules%202022.pdf).

Για την συμμετοχή των σκαφών αυτών η ΕΑΘ θα εκδώσει πιστοποιητικό ORC
International χωρίς χρέωση, πριν την έναρξη της διοργάνωσης του Κυπέλλου.